Кафедра Фінансів та планування

Кафедра фінансів та планування як випускаюча кафедра заснована в червні 1996 року. Основною метою її діяльності стала підготовка висококваліфікованих фахівців зі спеціальності “Фінанси і кредит” для роботи у фінансових управліннях районних та обласних державних адміністрацій, Контрольно-ревізійної служби, Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, Національного та комерційних банків, на митницях, у відділах боротьби з економічною злочинністю, у фінансових службах на державних, колективних та приватних підприємствах тощо.
Кафедру очолив д.е.н., професор Плаксов В.А., який надзвичайно багато зусиль доклав для становлення і розвитку кафедри і створення наукової школи. Здійснювані ним та його учнями дослідження порушували проблеми організації, економіки та управління підприємствами, галузями, народним господарством. Основні результати наукових розробок мали спрямування на удосконалення технології та організації машинобудівного та агропромислового виробництва, економіки праці, планово-нормативного та фінансового управління виробництвом. Плаксов В.А. є автором понад 300 наукових праць, серед яких 3 монографії та 6 навчальних посібників. Підготував 6 кандидатів економічних наук. Під його керівництвом кандидатські дисертації захистили викладачі кафедри: Котік Н.В., Шалімов В.В., Міокова Г.І.
У 2002 р. завідувачем кафедри стала к.е.н., професор Пальчевич Г.Т. Її авторству належать 75 наукових статей та навчально-методичних розробок, 3 навчальних посібники та 5 монографій. Основними напрямами діяльності заснованої нею наукової школи є проблеми формування та використання територіальних фінансових ресурсів, фінансового забезпечення соціально-трудових процесів, стабілізації фінансового стану суб’єктів господарювання, фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку. З цих питань Пальчевич Г.Т. підготовлено 5 кандидатів економічних наук, серед яких, зокрема, викладачі кафедри: доц. Подплєтній В.В., доц. Попов В.М., доц. Мельник Т.А., доц. Гаврилова Н.В.
Кафедра здійснює підготовку фахівців за:
напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” з можливим подальшим профілюванням “Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”);
напрямом підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит” з можливим подальшим профілюванням “Оподаткування” (освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр”);
спеціальністю 7.03050801 “Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”);
спеціальністю 8.03050801 “Фінанси і кредит” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”).

kafedra


Викладацький склад кафедри “Фінанси та планування”
Наукові дослідження кафедри сьогодні здійснюються за такими напрямками: “Фінансово-кредитний механізм регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності” (науковий керівник – к.е.н., проф. Пальчевич Г.Т., співвиконавці – к.е.н., доц. Подплєтній В.В., викладач Гаврилова Н.В.); “Фінансове забезпечення функціонування транспортних підприємств” (науковий керівник к.е.н., доц. Мельник Т.А., співвиконавці – асистент Руденко М.І., викладач Гаврилова Н.В.); Забезпечення сталого розвитку агропромислового виробництва” (науковий керівник к.е.н., проф. Пальчевич Г.Т., співвиконавці – к.е.н., доц. Загреба І.Л., к.е.н., доц. Попов В.М.).
Здійснення наукових досліджень кафедри відбувається у тісній співпраці з Науково-дослідним економічним інститутом Міністерства економіки, Інститутом регіональних досліджень НАН України, Національним транспортним університетом, Вищою національною агрономічною школою м. Діжон (Франція), Чеським аграрним університетом м. Праги.
На кафедрі працює колектив висококваліфікованих фахівців, серед яких доктори економічних наук, професори, кандидати економічних наук, доценти, викладачі, які забезпечують якісну теоретичну та практичну підготовку фінансистів. До навчального процесу також залучаються провідні спеціалісти-практики з виробничих підприємств Кіровоградської області та фахівці з органів державної влади.
Викладачами кафедри видано 8 навчальних посібників з грифом МОН України.
Відчуваючи вимоги сучасності до відповідності між освіченістю й фахом, вміння використовувати теорію на практиці, кафедра активно співпрацює з виробничими підрозділами, банківськими установами, органами фінансового управління.
Кафедра намагається підтримувати елітність нашого університету, що передбачає постійний рух, якість та вміння бачити перспективу. За час існування кафедри захищено 16 кандидатських дисертацій. Семикіною М.В. захищена дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. 12 співробітників отримали вчене звання доцента.
Протягом чотирьох років Міністерство освіти та науки України визначало кафедру як базову в організації та проведенні ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з інвестиційної діяльності. Учасниками олімпіад стало 270 студентів вищих навчальних закладів України.
Студент спеціальності “Фінанси” Гончаренко В.В. здобув перемоги на всеукраїнських студентських олімпіадах з фінансів, що проводились в Тернопільській академії народного господарства та Київському національному економічному університеті. Призерами всеукраїнських олімпіад з фахових дисциплін стали також студенти: Коваленко П.О., Жилун О.В., Таровик Д.С.
Можна з упевненістю сказати, що кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, здатних на творчу працю, професійне зростання. Серед випускників є фінансові директори підприємств, банкіри, податківці, працівники страхової сфери, фондових бірж, державних управлінь, керівники приватних фірм та організацій. З твердим переконанням вони єдині в тому, що вибір було зроблено правильний.
Виховна робота студентів здійснюється на основі концепції, суть якої полягає у підготовці фахівця з високими культурою, інтелектом та моральними принципами, далекоглядністю й умінням прогнозувати, аналізувати й передбачати не лише здобутки, а й втрати. Студенти мають можливість усебічної самореалізації, генерування суспільно корисних ідей і проектів, набуття навичок комунікабельності, активно долучаються до роботи гуртків, секцій, факультативів.
Отже, діяльність кафедри фінансів та планування усебічно спрямована на забезпечення активного та продуктивного навчання, а в кінцевому результаті – на підготовку висококваліфікованих фахівців-фінансистів, здатних на творчу працю та професійне зростання.
 

© 2018 KNTU