Історія кафедри

box-shadow
history_fbss
Підготовку та випуск фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснює кафедра фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та фінансів, яка на сьогодні є однією з найбільш потужних серед економічних випускових кафедр Центральноукраїнського національного технічного університету.
Кафедра була заснована у червні 1996 року як кафедра фінансів та планування. Її фундатором і першим завідувачем став д.е.н., професор, академік АЕН України Віктор Антонович Плаксов, який зробив вагомий вклад у розбудову навчально-методичної та наукової бази кафедри. Віктор Антонович надзвичайно багато зусиль доклав для становлення і розвитку кафедри і створення наукової школи. Здійснювані ним та його учнями дослідження порушували проблеми організації, економіки та управління підприємствами. Основні результати наукових розробок мали спрямування на удосконалення технології та організації машинобудівного та агропромислового виробництва, економіки праці, планово-нормативного та фінансового управління виробництвом. Віктор Антонович Плаксов є автором понад 150 наукових праць, серед яких 3 монографії та 6 навчальних посібників. Під його керівництвом багато науковців захистили свої кандидатські дисертації, серед них і викладачі кафедри: Котік Наталія Володимирівна, Шалімов Володимир Володимирович, Міокова Галина Іванівна.
probe Із 2002 р. по 2019 р. кафедру очолювала к.е.н., професор, академік АЕН України, відмінник освіти України Галина Тадеївна Пальчевич. Як талановитий педагог та грамотний фахівець, вона зробила значний внесок в удосконалення навчальної, методичної та наукової діяльності кафедри. Її авторству належать 110 наукових праць, серед яких 5 навчальних посібників та 5 монографій. Основними напрямами діяльності заснованої нею наукової школи є проблеми формування та використання територіальних фінансових ресурсів, фінансового забезпечення соціально-трудових процесів, стабілізації фінансового стану суб’єктів господарювання, фінансово-кредитного регулювання інноваційного розвитку. З цих питань під науковим керівництвом Галини Тадеївни захистили кандидатські дисертації викладачі кафедри: доцент Подплєтній Валерій Володимирович, доцент Попов Володимир Миколайович, доцент Мельник Тетяна Андріївна, доцент Гаврилова Наталія Валеріївна.
У січні 2020 р. на посаду завідувача кафедри був обраний д.е.н., професор Володимир Васильович Сибірцев. У 1996 році Володимир Васильович закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (науковим керівником дипломної роботи Сибірцева був Віктор Антонович Плаксов) і залишився навчатись в аспірантурі. Починаючи з 1997 року Володимир Васильович пройшов шлях від асистента і доцента кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності до професора кафедри фінансів, банківської справи та страхування Центральноукраїнського національного технічного університету. Є автором більше 100 наукових праць, серед яких 9 монографій, співавтором навчального посібника «Страхова справа. Книга 2. Убезпечення життя». Своїми науковими здобутками гідно продовжує традиції та збагачує досягнення наукової школи кафедри.
У різні роки на кафедрі працювали знані та висококваліфіковані фахівці: доцент Рейзвіх Едуард Петрович, д.е.н., професор Семикіна Марина Валентинівна, д.е.н., професор Комарова Ольга Альбертівна.
probe
Сформований останніми роками висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедри фінансів, банківської справи та страхування в особі докторів економічних наук, професорів, кандидатів економічних наук, доцентів забезпечує якісну теоретичну і практичну підготовку студентів.
Кафедрою постійно ведуться роботи із застосування новітніх методів навчання, дистанційних технологій, розробки електронних навчально-методичних комплексів, спрямованих на активізацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів. Викладачі кафедри є авторами та співавторами навчальних посібників з грифом МОН України, монографій, наукових публікацій у виданнях, що включені до міжнародних науковометричних баз.
За час існування кафедри склалися відповідні традиції, сформувалася своя наукова школа. Наукові дослідження кафедри фінансів, банківської справи та страхування здійснюються за наступними напрямками:
– управління фінансовими потоками підприємств;
– фінансово-аналітичне забезпечення, податкове регулювання і страховий захист суб’єктів підприємницької діяльності;
– запровадження новітніх банківських продуктів та технологій;
– удосконалення системи фінансового забезпечення інвестиційного розвитку регіону;
– фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки;
– удосконалення фінансів соціальної сфери та системи соціального забезпечення.
На базі кафедри фінансів, банківської справи та страхування щорічно проходить Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери», співорганізаторами яких є: Гродненський державний університет імені Янки Купали (Республіка Білорусь); Вища школа економіки і культури (м. Рига, Латвія); Державний аграрний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова); Університет Економіки (м. Бидгощ, Польша); Державний економічний університет (м. Познань, Польща); Таджикський державний університет права, бізнесу і політики (м. Худжанд, Республіка Таджикистан).
probe Зусиллями кафедри проводиться міжнародна студентська наукова конференція «Інвестиційна складова розвитку національної економіки», всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фінансова політика: глобальні та національні пріоритети формування й реалізації», міжуніверситетська студентська науково-практична он-лайн конференція «Актуальні проблеми економіки і фінансів», в ході роботи яких студенти обговорюють питання, пов’язані із: фінансово-кредитним механізмом регулювання інвестиційно-інноваційного розвитку економіки; проблемами розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки; пріоритетами і перспективами розвитку банківської системи України в умовах глобалізації та євроінтеграції; податковою політикою та податковою системою держави; бюджетною політикою та бюджетною системою держави; розвитком фінансів соціальної сфери; проблемами та перспективами розвитку страхування в Україні; інформаційно-комунікаційними технологіями в управлінні фінансами.
Здійснення наукових досліджень кафедри відбувається у тісній співпраці з Інститутом регіональних досліджень НАН України, Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, Національним транспортним університетом, Вищою національною агрономічною школою м. Діжон (Франція), Чеським аграрним університетом м. Праги.
Викладачі кафедри брали участь у міжнародній програмі Tempus III «Концепція сталого розвитку у підготовці фахівців для сільського господарства».
Впродовж чотирьох років кафедра фінансів, банківської справи та страхування була визнана МОН України в якості базового закладу освіти для проведення всеукраїнської студентської олімпіади з інвестиційної діяльності. Викладачами кафедри підготовлено студентів-переможців всеукраїнських олімпіад з фінансів, що проводилися в Тернопільському національному економічному університеті та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.
Кафедра готує висококваліфікованих спеціалістів, здатних на творчу працю та професійне зростання. Серед випускників є знані в регіоні та в Україні фінансові директори підприємств, банкіри, податківці, працівники страхової сфери, фондових бірж, державних управлінь, керівники приватних фірм та організацій, науковці.
Відчуваючи вимоги сучасності до відповідності між освіченістю і фахом, вміння використовувати теорію на практиці, кафедра активно співпрацює з підприємствами, банківськими установами, органами фінансового управління. Для підвищення рівня практичної підготовки студентів професорсько-викладацький колектив кафедри постійно підвищує кваліфікацію шляхом проходження стажування в Україні та за кордоном.


© 2023 KNTU