Дисципліни

 «ІНВЕСТУВАННЯ»
  
Мета вивчення дисципліни – формування системи базових знань з теорії і практики механізму функціонування інвестиційного процесу.
Завдання вивчення дисципліни – вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, суб’єктів господарювання та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дієвих важелів економічної політики держави.

«ФІНАНСОВИЙ  РИНОК»
 
Предметом навчальної дисципліни є відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів та організація окремих сегментів фінансового ринку.
Мета дисципліни – формування уявлень, теоретичних знань та практичних навичок з функціонування та закономірностей розвитку фінансового ринку, достатніх для подальшої професійної спеціалізації в окремих його сегментах.
Завданнями дисципліни є: отримання студентами уявлень, знань та практичних навичок з питань: місії фінансового ринку, його ролі у сфері економічних відносин та складу як економічної системи; форм і методів регулювання фінансового ринку; взаємозв’язків між джерелами формування фінансових ресурсів та їх використанням; особливостей діяльності інфраструктури фінансового ринку; користування фінансовими інструментами та оцінювання ефективності використання окремих видів цих інструментів.
Вивчення дисципліни «Фінансовий ринок» пов'язане зі змістом таких дисциплін як: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Фінанси підприємств», «Податкова система», «Бюджетна система», «Фондовий ринок» та ін.

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.
Завданням є вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» є  вивчення сутності й функцій фінансів підприємств, фінансових ресурсів та джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового стану, санації підприємств.
 
«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА»

Мета вивчення дисципліни – вивчення теоретико-методологічних засад та організаційно-правового механізму формування бюджетної політики та функціонування бюджетної системи держави.
Завдання вивчення дисципліни:
•    вивчення і засвоєння теоретичних основ формування і використання бюджету держави, державного кредиту та управління державним боргом;
•    формування розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;
•    обґрунтування необхідності міжбюджетних відносин та системи бюджетного вирівнювання;
•    формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;
•    оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави.
Предмет дисципліни – відносини з приводу формування і використання державного бюджету.

«МІСЦЕВІ ФІНАНСИ»

Мета вивчення дисципліни – вивчення  засад організації місцевих фінансів, їх складу та основ управління , виходячи із розмежування функцій і повноважень державних та місцевих органів влади і управління. Надання знань з організації та управління бюджетним процесом на рівні місцевого самоврядування.
Завдання вивчення дисципліни:
• надання теоретичних знань та вироблення практичних навичок у сфері формування та використання фінансових ресурсів місцевих органів влади і підприємств місцевого господарства;
• вивчення сутності складу і ролі місцевих фінансів у розвитку економічної і соціальної інфраструктури;
• дослідження функціонування міжбюджетних відносин та системи бюджетного вирівнювання;
• формування теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів  місцевого бюджету та напрямів і форм фінансування видатків місцевих бюджетів;
• вивчення порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та фінансового контролю на місцевому рівні.
Предмет дисципліни –  фінансові відносини  , що виникають у процесі формування  та використання фінансових ресурсів на різних рівнях адміністративно-територіального поділу;бюджетні ресурси органів місцевого самоврядування і відносини , пов`язані з їх використанням.

«СТРАХОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
 
Дисципліна «Страховий менеджмент» спрямована на підготовку магістрів з фінансів, які повинні знати теорію і методологію управління страховими організаціями та їхніми структурними підрозділами для використання цих знань у процесі безпосередньої роботи в страховому бізнесі або здійснення зі страховиками господарських, контрольних та інших відносин, притаманних відповідним суб`єктам фінансової системи.
Місце дисципліни у навчальному процесі. Вивчення дисципліни ґрунтується на знанні економіки підприємства, фінансів підприємства, фінансових ринків, страхування, страхових послуг, менеджменту, фінансів страхових організацій.
Метою дисципліни є формування у студентів знань з підготовки та реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній і гармонізацію фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу страхових компаній, посередників та держави.
Завданнями дисципліни є: набуття студентами стійких знань з теорії та практики управління страховою компанією; надання страхових послуг; оцінювання ризиків; урегулювання страхових претензій.
Предметом навчальної дисципліни є фінансові аспекти управління процесами створення та ефективного використання потенціалу страхових організацій.

«АКТУАРНІ РОЗРАХУНКИ»

Мета вивчення - формування системи фундаментальних знань щодо застосування імовірнісних та статистичних методів для фінансового забезпечення страхових зобов’язань.
Завдання дисципліни «Актуарні розрахунки»: вивчення основних принципів та інструментарію забезпечення стійкості операцій з ризикових та накопичувальних видів страхування, теорії і практики розрахунку тарифних ставок та формування страхових резервів.
Предмет вивчення: математичні й статистичні закономірності, що визначають фінансові взаємовідносини страхових компаній і страхувальників.

«СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ»

Мета вивчення дисципліни — здобути глибокі теоретичні знання з питань теорії створення та практичного застосування конкретних механізмів страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та діяльності страхових компаній в умовах ринкової економіки.
Завдання дисципліни:
• вивчення сутності, ролі та механізму страхування, що сприятиме формуванню високого рівня знань для ефективного застосовування в галузі страхування та повного використання можливості страхового захисту в роботі та особистому житті;
• вивчення методів організації страхового ринку та державного регулювання страхової діяльності;
• здобуття знань з основних видів страхування життя, майнового страхування та страхування відповідальності, перестрахування  з позицій здобутків вітчизняного та зарубіжного досвіду;
• формування вмінь аналізувати ринок страхових послуг і оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.
Предмет дисципліни становлять відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та використання страхових фондів, у процесі передачі ризику та надання страхового захисту фізичним і юридичним особам.

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»
 
Метою вивчення дисципліни є формування знань з організації роботи страховиків щодо забезпечення потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.
Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування необхідності і сутності страхових послуг, засвоєння методів організації роботи страхових компаній щодо реалізації страхових послуг; вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності.
Предметом дисципліни є система відносин між сторонами страхової угоди з приводу купівлі-продажу страхових послуг.

 «ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ» 

Мета вивчення дисципліни – формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.
Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.
 Предмет дисципліни – методологія створення інвестиційних проектів та проектного аналізу.
 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
-  основи ринкової економіки стосовно методів підготовки, оцінювання, аналізу та експертизи проектів;
-  головні концептуальні методи і підходи, які використовуються у міжнародній практиці при здійсненні аналізу інвестиційних проектів та програм;
-  основні джерела формування фінансових ресурсів (реальних інвестицій) і їх оцінку;
-  основні принципи, положення, залежності і взаємозв’язки у створенні й аналізі інвестиційних проектів;
-  сутність і всебічний підхід до оцінки інвестиційного проекту з позиції комерційної, екологічної, соціальної, інституційної, технічної, фінансової та економічної.
 В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
-  скласти інвесторську кошторисну документацію, локальні об’єктні кошториси та зведені кошторисні розрахунки;
-  визначити кошторисну вартість створення інвестиційного проекту;
-  опанувати основні види аналізів інвестиційних проектів, уміти їх здійснювати та застосовувати;
-  оцінити реальний інвестиційний проект;
-  скласти техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту;
-  виконати фінансовий та економічний аналіз інвестиційного проекту.
Дисципліна тісно пов’язана з іншими дисциплінами навчального плану: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси», «Гроші та кредит», «Інвестування», «Фінанси підприємств».

«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

Метою дисципліни «Ринок фінансових послуг» є надання знань щодо теоретичних основ функціонування ринку фінансових послуг; особливостей розвитку інфраструктури, інституціональної та сегментарної структури ринку фінансових послуг; механізмів державного регулювання ринку фінансових послуг; організаційних основ та порядку надання окремих видів фінансових послуг, формування практичних вмінь і навичок щодо управління рухом фінансових ресурсів фінансових установ на ринку фінансових послуг.
Завдання дисципліни «Ринок фінансових послуг» полягають у формуванні системного розуміння взаємозв’язків суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг, їх економічної природи та характеру, потреб споживачів у фінансових послугах та можливостей їх задоволення різними фінансовими установами; з’ясуванні напрямів державного регулювання діяльності фінансових установ на ринку фінансових послуг.
Предметом навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» є опра¬цьовування особливої сфери грошових відносин, які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умов надання фінансових послуг спеціалізованими фінансовими і кредитними установами та іншими фінансовими інститутами.

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з управління фінансами підприємств.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент»є вивчення теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту; набуття знань і практичних навичок з управління грошовими потоками, прибутком і активами підприємства.
Предмет дисципліни – фінансові потоки підприємства та його фінансові відносини з партнерами.

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 Метою викладання навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» є оволодіння студентами базових знань з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для управління у сфері оподаткування, спроможних брати участь у розробці податкового законодавства, здійснювати планування податків, а також контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджету податків і зборів, який має забезпечити ефективну профілактичну діяльність щодо недопущення порушень податкового законодавства.
 Основними  завданнями вивчення дисципліни «Податковий менеджмент»  є :
- опанування наукових засад управління оподаткуванням як механізму    перерозподілу фінансових ресурсів між державою і платниками податків; 
- поглиблене вивчення нормативно-правової бази, що регламентує діяльність у сфері управління оподаткуванням;
- набуття умінь роз’яснювати положення податкового законодавства;
- оволодіння досвіду адміністрування податків контролюючими органами; 
- надання навичок з питань організації податкового контролю для застосування їх майбутніми фахівцями з фінансів у професійній діяльності.
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є специфічна сфера відносин, що виникають у процесі управління оподаткуванням.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати :
- теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту, роль податкової складової в бюджетних надходженнях;
- законодавчо-нормативні акти щодо справляння податків і зборів;
- функції контролюючих органів з адміністрування податкових зобов’язань платників перед бюджетами та державними цільовими фондами;
- форми і сутність контрольної роботи податкових органів, особливості проведення податкового аудиту з окремих видів податків і зборів;
- інформаційні системами і технології, що застосовуються у діяльності податкових органів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:
- роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення;
- визначати фінансову санкцію, адміністративний штраф, нараховувати пеню при порушеннях норм податкового законодавства;
- застосовувати різні заходи стягнення податкових зобов’язань і податкового боргу платників податків;
- здійснювати облік платників податків і податкових платежів;
- здійснювати контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів.

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

Фінансовий аналіз, який базується на даних бухгалтерського обліку та фінансових звітів є одним з найсуттєвіших елементів у системі прийняття управлінських рішень.
Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань з основ і методології проведення фінансового аналізу підприємств.
Завданням дисципліни є вивчення теоретичних основ і методології фінансового аналізу підприємства; набуття вмінь і навичок фінансового аналізу, виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств.
Предметом дисципліни фінансового аналізу є інформація у фінансовій звітності про реальний фінансовий стан підприємства, його фінансові результати, зміни у структурі активів і капіталу, у розрахунках з дебіторами і кредиторами, а також для прогнозування основних параметрів фінансово-господарської діяльності.
Дисципліна «Фінансовий аналіз» займає чільне місце в підготовці студентів економічних спеціальностей.

«ФІНАНСИ» 

 «Фінанси» – одна із базових дисциплін підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка та підприємництво».
Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичне обґрунтування практики функціонування фінансового механізму у процесі формування та використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.
Мета: формування базових знань з теорії фінансів, засвоєння закономірностей їх функціонування на макро- і мікрорівнях як теоретичної основи фінансової політики і розвитку фінансової системи.
Завдання:
- з’ясування сутності та необхідності існування фінансів у економічному житті суспільства, визначення предмета фінансової науки;
- дослідження генезису та еволюційного розвитку фінансів;
- вивчення етапів становлення і розвитку світової та вітчизняної фінансової науки;
- вивчення основних засад функціонування фінансової системи держави;
- виявлення правових засад функціонування фінансів, формування системи фінансового права;
- визначення сутності фінансової політики, її складових, завдань та принципів;
- вивчення сутності, функцій та ролі податків у ринковій економіці, їх елементів;
- з’ясування сутності бюджету, бюджетної системи, бюджетного устрою, бюджетної політики та бюджетного механізму;
- вивчення концептуальних підходів до визначення економічної природи бюджетного дефіциту, його економічних та соціальних наслідків, методів його покриття;
- розкриття теоретичних основ державних, місцевих, корпоративних і міжнародних фінансів, соціального та комерційного страхування;
-  ознайомлення з особливостями функціонування фінансового та страхового ринків, їх роллю у забезпеченні безперервності суспільного виробництва, мобілізації та розподілі фінансових ресурсів;
- з’ясування поняття «фінансова безпека держави», визначення її складових, причин виникнення фінансових криз та їх наслідків;
- вивчення особливостей фінансів країн з розвиненою економікою;
- з’ясування особливостей організації фінансів Європейського Союзу.
Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів у грошовій формі.
Після опанування даної дисципліни студент набуде знань і умінь, необхідних для подальшого опанування фінансових дисциплін, набуття фахової майстерності.

 «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Мета – надання знань з організації і функціонування податкової системи та проведення податкової політики.
Завдання – вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і порядку сплати податків і обов’язкових платежів з фізичних та юридичних осіб.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
•    основні засади податкового законодавства України;
•    види податків і зборів та функціональні елементи системи оподаткування;
•    структуру органів державної податкової служби,  обов’язки і відповідальність посадових осіб;
•    права і обов’язки платників податків;
•    шляхи здійснення податкового контролю;
•    методики нарахування податків (обов’язкових платежів), порядок і термін їх сплати до відповідних бюджетів;
•    ступінь відповідальності за порушення податкового законодавства;
•    застосування штрафних санкцій і нарахування пені при податкових порушеннях;
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:
•    визначати розмір податків і зборів відповідно до установлених методик;
•    оцінювати вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємств;
•    обирати оптимальний спосіб оподаткування залежно від виду підприємницької діяльності.

«БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є бюджетні ресурси держави і відносини, пов’язані з їх використанням.
Міждисциплінарні зв’язки: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Облік у бюджетних установах», «Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки» та ін.
Метою викладання навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент»  є надання знань з організації та управління бюджетним процесом у державі.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» є вивчення сутності і складових бюджетного менеджменту, особливостей забезпечення бюджетної безпеки держави, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом, теоретичних основ організації виконання дохідної та видаткової частин бюджету; набуття вмінь ведення обліку виконання бюджету у фінансових органах, складання бюджетної звітності, контролю за виконанням бюджету.
© 2019 KNTU